1. Khái niệm, phương pháp tính

  1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ suất chết của trẻ em dưới 01 tuổi là số đo mức độ chết của trẻ em trong năm đầu tiên của cuộc sống, được định nghĩa là số trẻ em dưới 01 tuổi chết tính bình quân trên một nghìn trẻ em sinh ra sống trong thời kỳ nghiên cứu.

Công thức tính:

IMR
(‰)
= D0 × 1000
B

Trong đó:

IMR: Tỷ suất chết của trẻ em dưới 01 tuổi;

D0 : Số trẻ em chết ở độ tuổi dưới 01 tuổi trong thời kỳ nghiên cứu;

B: Số trẻ sinh ra sống trong thời kỳ nghiên cứu.

  1. Phân tổ chủ yếu: Giới tính.
  2. Kỳ công bố: 5 năm.
  3. Nguồn số liệu

– Tổng điều tra dân số và nhà ở;

– Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.

  1. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục Thống kê.