1. Khái niệm, phương pháp tính

Là tỷ lệ phần trăm giữa vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn của một thời kỳ xác định.

Công thức tính:

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với tổng sản phẩm
trên địa bàn (%)

=

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn
trong năm tính theo giá hiện hành


×

100

Tổng sản phẩm trên địa bàn cùng năm
tính theo giá hiện hành

2. Phân tổ chủ yếu

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Như nguồn số liệu của chỉ tiêu T0401;

– Như nguồn số liệu của chỉ tiêu T0501.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục Thống kê.