1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng là số trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng (SDD) ít nhất một trong 3 thể: Cân nặng theo tuổi; chiều cao theo tuổi hoặc cân nặng theo chiều cao tính trên 100 trẻ được cân đo của khu vực trong thời điểm điều tra.

Trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi là trẻ em dưới năm tuổi có cân nặng theo tuổi thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của cân nặng trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi là trẻ em dưới năm tuổi có chiều cao theo tuổi thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của chiều cao trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao là trẻ em dưới năm tuổi có cân nặng theo chiều cao thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của cân nặng trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là một nhóm trẻ có sức khoẻ, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường và cân nặng, chiều cao của những trẻ em này được Tổ chức Y tế Thế giới dùng làm chuẩn để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của những trẻ em cùng độ tuổi. Quần thể tham khảo năm 2006 của Tổ chức Y tế Thế giới là chuẩn mới thay thế cho quần thể tham khảo cũ trước đây của Hoa Kỳ và của Tổ chức Y tế Thế giới.

Tình trạng dinh dưỡng được phân loại theo các mức sau:

– Bình thường: ³ – 2SD

– Suy dinh dưỡng (SDD):

Độ I (vừa) < – 2SD và  ³  – 3SD

Độ II (nặng): < – 3SD và ³ – 4SD

Độ III (rất nặng): < – 4SD

Trong đó, SD là độ chênh lệch chuẩn.

Khái niệm suy dinh dưỡng theo nghĩa rộng cũng gồm cả hiện tượng thừa dinh dưỡng, hiện tượng béo phì.

Tỷ lệ trẻ em dưới
năm tuổi suy dinh dưỡng cân nặng
theo tuổi (%)

= Số trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng
cân nặng theo tuổi
 × 100

Số trẻ em dưới năm tuổi được cân

Tỷ lệ trẻ em dưới
năm tuổi suy dinh dưỡng chiều cao
theo tuổi (%)

= Số trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi

 × 100


Số trẻ em dưới năm tuổi được đo chiều cao

Tỷ lệ trẻ em dưới
năm tuổi suy dinh dưỡng cân nặng
theo chiều cao (%)

= Số trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng
cân nặng theo chiều cao
 × 100


Số trẻ em dưới năm tuổi được cân
và đo chiều cao

2. Phân tổ chủ yếu: Mức độ suy dinh dưỡng.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Điều tra dinh dưỡng;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Y tế.