1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng là số phần trăm phụ nữ giữ các chức vụ trong các cấp uỷ đảng các cấp so với tổng số người tham gia các cấp uỷ đảng.

Công thức tính:

Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đảng (%)

= Số nữ tham gia các cấp uỷ đảng trong nhiệm kỳ xác định × 100

Tổng số người trong các cấp uỷ đảng cùng nhiệm kỳ

2. Phân tổ chủ yếu

– Cấp uỷ;

– Dân tộc;

– Nhóm tuổi;

– Trình độ học vấn;

– Huyện/quận/thị xã/thành phố.

3. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:

– Chủ trì: Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy;

– Phối hợp: Đảng bộ trực thuộc Trung ương.