1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố, huyện/quận/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn là số phần trăm nữ đại biểu Hội đồng nhân dân so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cùng khoá.

Công thức tính:

Tỷ lệ nữ đại biểu
Hội đồng nhân dân cấp t khóa k (%)

= Số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp t khoá k

× 100


Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp t khóa k

2. Phân tổ chủ yếu

– Cấp hành chính;

– Dân tộc;

– Nhóm tuổi;

– Trình độ học vấn.

3. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Nội vụ.