1. Khái niệm, phương pháp tính

Bạo lực là hành vi cố ý gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần và tình dục của một người khác.

Phạm vi tính toán của chỉ tiêu gồm các công dân từ mười lăm tuổi trở lên là nạn nhân của các hành vi bạo lực, bất kể bạo lực trong gia đình hay ngoài xã hội.

Công thức tính:

Tỷ lệ dân số
từ 15 tuổi trở lên bị bạo lực (%)

= Số người từ 15 tuổi trở lên bị bạo lực trong kỳ × 100

Dân số 15 tuổi trở lên trung bình trong cùng kỳ

2. Phân tổ chủ yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Giới tính;

– Loại bạo lực.

3. Kỳ công bố: 10 năm.

4. Nguồn số liệu: Điều tra thống kê.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Cục Thống kê;

– Phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.