1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là tỷ lệ phần trăm giữa dân số sống ở khu vực đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung so với tổng số dân sống ở khu vực đô thị.

Công thức tính:

Tỷ lệ dân số đô thị
được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước
tập trung (%)

= Dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung × 100

Tổng dân số đô thị

Nước sạch là nước được sản xuất từ các nhà máy xử lý nước, cung cấp cho người dân đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Dân số đô thị là dân số sống ở các đô thị từ loại V đến loại đặc biệt.

2. Kỳ công bố: Năm.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành..

4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Xây dựng.