1. Khái niệm, phương pháp tính

Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng chất thải nguy hại được thu gom, xử lý (kể cả tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại) so với tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh.

Tỷ lệ này càng cao phản ánh mức độ bảo vệ môi trường càng tốt và ngược lại.

Công thức tính:

Tỷ lệ chất thải nguy hại

được thu gom, xử lý (%)

=

Khối lượng chất thải nguy hại
được thu gom, xử lý (tấn)


Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh (tấn)

× 100

2. Phân tổ chủ yếu: Thu gom/xử lý.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Phối hợp: Sở Công Thương; Sở Y tế.