1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Tính tốc độ tăng 6 tháng, năm

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng, năm (kỳ) là tỷ lệ phần trăm tăng lên của tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của kỳ này so với của cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn được tính theo giá so sánh theo công thức sau:

Tốc độ tăng trưởng GRDP (%)

= GRDPn1 × 100

– 100


GRDPn0

Trong đó:

GRDPn1 : Là GRDP theo giá so sánh của 6 tháng hoặc năm báo cáo;

GRDPn0   : Là GRDP theo giá so sánh của 6 tháng hoặc năm trước năm báo cáo.

b) Tính tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân theo thời kỳ (nhiều năm)

Công thức tính:

Trong đó:

dGRDP   : Tốc độ tăng GRDP bình quân năm thời kỳ; từ sau năm gốc so sánh đến
năm thứ n;

GRDPn     : GRDP theo giá so sánh năm cuối (năm thứ n) của thời kỳ nghiên cứu;

GRDP0     : GRDP theo giá so sánh năm gốc so sánh của thời kỳ nghiên cứu;

n          : Số năm tính từ năm gốc so sánh cho đến năm báo cáo.

2. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ 6 tháng: Ngành kinh tế.

b) Kỳ năm:

– Ngành kinh tế;

– Loại hình kinh tế.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.

4. Nguồn số liệu: Từ báo cáo số liệu GRDP và giá trị tăng thêm (VA) các ngành, nhóm ngành, thuế sản phẩm, loại hình kinh tế… hàng quý và hàng năm theo giá so sánh của Tổng cục Thống kê.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.