1. Khái niệm, phương pháp tính

Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới là những xã đạt đầy đủ các tiêu chí quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thì số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới là những xã đạt được các quy định của 19 tiêu chí sau đây:

(1) Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch;

(2) Giao thông;

(3) Thuỷ lợi;

(4) Điện nông thôn;

(5) Trường học;

(6) Cơ sở vật chất văn hoá;

(7) Chợ nông thôn;

(8)  Bưu điện;

(9)  Nhà ở dân cư;

(10) Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh;

(11) Hộ nghèo;

(12) Cơ cấu lao động;

(13) Hình thức tổ chức sản xuất;

(14) Giáo dục;

(15) Y tế;

(16) Văn hóa;

(17) Môi trường;

(18) Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh;

(19) An ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

2. Phân tổ chủ yếu: Huyện/quận/thị xã/thành phố.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.