1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng thuê bao truy nhập Internet gồm số thuê bao truy nhập Internet cố định và số thuê bao truy nhập Internet di động.

Dịch vụ truy nhập Internet là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng Internet khả năng truy nhập Internet.

2. Phân tổ chủ yếu: Phương thức kết nối (cố định, di động).

3. Kỳ công bố: Quý, năm.

4. Nguồn số liệu

– Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

– Phối hợp: Cục Thống kê.