1. Khái niệm, phương pháp tính

Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học là tỷ số giữa tổng số học sinh trên tổng số lớp học của mỗi cấp học.

Công thức tính:                         

Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học cấp học t năm học k

= Số học sinh phổ thông đang học
cấp học t năm học k

Số lớp học cấp học t năm học k

2. Phân tổ chủ yếu: Cấp học.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.