1. Khái niệm, phương pháp tính

Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên là tỷ số giữa tổng số học sinh trên tổng số giáo viên của mỗi cấp học.

Công thức tính:

Số học sinh
phổ thông bình quân
một giáo viên cấp học i
năm học t

=

Số học sinh phổ thông cấp học i
đang học trong năm học t

Số giáo viên phổ thông cấp học i
đang giảng dạy trong năm học t

  1. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình;

– Cấp học.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.