1. Khái niệm, phương pháp tính

Số trường hợp tử vong do HIV/AIDS trên một trăm nghìn dân trong năm báo cáo, được xác định theo công thức:

Số ca tử vong do HIV/AIDS khu vực a năm t trên một trăm nghìn dân (Người)

= Tổng số trường hợp mới tử vong do HIV/AIDS khu vực a trong năm t × 100.000

Dân số trung bình khu vực a năm t

2. Phân tổ chủ yếu

– Giới tính;

– Nhóm tuổi;

– Huyện/quận/thị xã/thành phố.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Y tế.