1. Khái niệm, phương pháp tính

Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân là số người đã được cơ quan y tế phát hiện bị nhiễm HIV ở một khu vực và thời điểm xác định tính trên một trăm nghìn dân của khu vực đó.

Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân

= Tổng số người hiện nhiễm HIV
khu vực a thời điểm t
× 100.000

Tổng số dân khu vực a thời điểm t

2. Phân tổ chủ yếu

– Giới tính;

– Nhóm tuổi;

– Huyện/quận/thị xã/thành phố.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Y tế.