1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số bác sỹ trên mười nghìn dân được xác định tại thời điểm báo cáo theo
công thức:

Số bác sỹ bình quân trên mười nghìn dân

= Số bác sỹ công tác trong lĩnh vực y tế có đến thời điểm báo cáo

× 10.000


Dân số cùng thời điểm

Bác sỹ ở đây gồm bác sĩ, thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư có trình độ chuyên môn về y học và có bằng bác sỹ trở lên hiện đang công tác trong lĩnh vực y tế.

b) Số giường bệnh trên mười nghìn dân được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức:

Số giường bệnh bình quân mười nghìn người dân

= Số giường bệnh tại các cơ sở y tế có đến thời điểm báo cáo

× 10.000


Dân số cùng thời điểm

Không tính số giường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn, cơ quan.

2. Kỳ công bố: Năm.

3. Nguồn số liệu

– Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Sở Y tế;

– Phối hợp: Cục Thống kê.