1. Khái niệm, phương pháp tính

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn là tỷ trọng giá trị tăng thêm được tạo ra của các ngành/các nhóm ngành và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, các loại hình kinh tế… so với tổng sản phẩm trên địa bàn. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn được tính theo giá hiện hành.

Tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn của một ngành (nhóm ngành), một loại hình kinh tế được tính theo công thức sau:

Ki

= Ii ×

100


GRDP

Trong đó:

i        : Cơ cấu của ngành, nhóm ngành, loại hình kinh tế thứ i;

Ii          : Giá trị tăng thêm của ngành, nhóm ngành, loại hình kinh tế thứ i;

GRDP      : Tổng giá trị tăng thêm của toàn bộ các ngành kinh tế trên địa bàn.

2. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ 6 tháng: Ngành kinh tế.

b) Kỳ năm phân tổ theo:

– Ngành kinh tế;

– Loại hình kinh tế.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.

4. Nguồn số liệu: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu T0501.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.