1. Khái niệm, phương pháp tính

Là tổng số tiền chi tiêu của khách du lịch nội địa hoặc đại diện cho đoàn đi trong suốt thời gian đi và ở lại nơi đến. Từ nơi đến ở đây có ý nghĩa rộng vì nó bao hàm toàn bộ những nơi được đi thăm trong hành trình chuyến đi.

Chi tiêu du lịch trong nước được chia theo 3 nhóm chính là chi phí cho chuẩn bị chuyến đi, chi phí trong thời gian đi (chi phí xuất hiện trong thời gian chuyến đi và ở lại nơi đến) và chi phí sau chuyến đi (chi phí liên quan đến chuyến đi của khách tại nước cư trú của người đó khi họ quay về sau chuyến đi), gồm:

Các khoản chi phí cần thiết cho quá trình chuẩn bị chuyến đi (tức là chi phí trước chuyến đi);

Các khoản chi phí mới xuất hiện trong thời gian chuyến đi và ở lại nơi đến (tức là chi phí trong chuyến đi);

Các khoản chi phí của khách tại nơi cư trú của người đó khi mà họ quay về sau chuyến đi (tức là chi phí sau chuyến đi).

   Công thức tính:

Chi tiêu bình quân
ngày khách du lịch
nội địa

= Tổng chi tiêu của toàn bộ khách du lịch nội địa
được điều tra

Tổng số ngày của khách du lịch nội địa
được điều tra

Chi tiêu bình quân
một lượt khách du lịch  nội địa

= Tổng chi tiêu của toàn bộ khách du lịch nội địa được điều tra

Tổng số khách du lịch nội địa được điều tra

Tổng chi tiêu
của khách
du lịch nội địa

= Chi tiêu bình quân
một lượt khách
du lịch nội địa
×

Tổng số khách du lịch nội địa trong thời kỳ điều tra

2. Phân tổ chủ yếu

– Khoản chi;

– Phương tiện;

– Mục đích;

– Nghề nghiệp;

– Độ tuổi, giới tính;

– Loại cơ sở lưu trú.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Cục Thống kê;

– Phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.