1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng là tỷ lệ phần trăm giữa số phụ nữ tham gia cấp uỷ đảng so với tổng số người tham gia cấp uỷ đảng.

Công thức tính:

Tỷ lệ nữ
tham gia cấp uỷ đảng (%)

= Số nữ tham gia các cấp uỷ đảng
trong nhiệm kỳ xác định


× 100

Tổng số người tham gia cấp uỷ đảng trong cùng nhiệm kỳ

2. Phân tổ chủ yếu

– Cấp uỷ;

– Dân tộc;

– Nhóm tuổi;

– Trình độ học vấn.

3. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ban Tổ chức Huyện ủy.