1. Khái niệm, phương pháp tính
Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.
Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
Để có cái nhìn toàn diện về số cuộc kết hôn, thống kê sẽ phản ánh thực tế kết hôn, gồm:
– Kết hôn có đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình;
– Kết hôn có đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình nhưng không đăng ký;
– Kết hôn không đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình;
– Tảo hôn;
– Sống với nhau như vợ chồng.
Để bảo đảm ý nghĩa phân tích thống kê, chỉ tiêu này được tính thông qua tỷ suất kết hôn (hay tỷ suất kết hôn thô).
Công thức tính:
MR (‰) = (Số cặp nam, nữ xác lập quan hệ vợ chồng / Dân số trung bình x 1000
Trong đó: MR là tỷ suất kết hôn (thô).
2. Kỳ công bố: Năm.
3. Nguồn số liệu
– Tổng điều tra dân số và nhà ở;
– Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
– Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
– Dữ liệu hành chính.