1. Khái niệm, phương pháp tính

Là diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng không quá 1 năm kể từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm, gồm:

– Diện tích lúa;

– Diện tích ngô và cây lương thực có hạt khác (lúa mì, lúa mạch, cao lương);

– Diện tích cây lấy củ có chất bột: Khoai lang, sắn, khoai sọ…;

– Diện tích mía;

– Diện tích cây thuốc lá, thuốc lào;

– Diện tích cây lấy sợi: Đay, cói, bông;

– Diện tích cây có hạt chứa dầu: Lạc, đỗ tương, vừng;

– Diện tích cây rau, đậu các loại và diện tích hoa, cây cảnh: Rau muống, su hào…;

– Diện tích cây gia vịdược liệu hàng năm: t cay, ngải cu…;

– Diện tích cây hàng năm khác: Cỏ, cây thức ăn gia súc….

Diện tích gieo trồng cây hàng năm được tính theo từng vụ sản xuất. Do cây hàng năm có nhiều phương thức gieo trồng khác nhau, phương pháp tính diện tích gieo trồng được quy định như sau:

– Diện tích trồng trần: Trên một diện tích trong một vụ chỉ trồng một loại cây hàng năm nhất định với mật độ cây trồng bình thường. Cây trồng trần, trồng bao nhiêu đất tính bấy nhiêu diện tích gieo trồng;

– Diện tích trồng xen: Trên cùng diện tích trồng hơn một loại cây xen nhau, song song cùng tn tại, cây trng chính có mật độ bình thường, cây trng xen được trồng nhằm tiết kiệm diện tích nên mật độ thưa hơn cây trồng trần. Như vậy cây trồng chính được tính diện tích như cây trồng trần, cây trồng xen căn cứ theo mật độ cây thực tế hay số lượng hạt giống để quy đi ra diện tích cây trồng trần;

– Diện tích trồng gối vụ: Diện tích khi cây trồng trước chuẩn bị thu hoạch thì trồng gối cây sau nhằm tranh thủ thời vụ. Cả cây trồng trước và cây trồng gi vụ được tính như trồng trần.

– Diện tích trồng lưu gốc: Diện tích cây trồng một lần nhưng cho thu hoạch  nhiều vụ liên tiếp. Mỗi vụ tính một lần diện tích.

2. Phân tổ chủ yếu: Loại cây ch yếu.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu: Điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp.

 

X0204. Diện tích cây lâu năm