1. Khái niệm, phương pháp tính

Trẻ em dưới 05 tuổi được đăng ký khai sinh là số trẻ em dưới 05 tuổi tính từ ngày sinh ra và được cấp giấy khai sinh theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh cho biết trong 100 trẻ em dưới 05 tuổi có bao nhiêu trẻ em đã được đăng ký khai sinh.

Công thức tính:

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%) = (Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh tính đến 31/12 năm báo cáo/Số trẻ em dưới 05 tuổi tính đến 31/12 năm báo cáo) x 100

2. Phân tổ chủ yếu

  • Giới tính;
  • Xã/phường/thị trấn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

  • Tổng điều tra dân số và nhà ở;
  • Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
  • Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
  • Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Phòng Tư pháp.