1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng là số phần trăm phụ nữ giữ các chức vụ trong các cấp ủy đảng các cấp so với tổng số người tham gia các cấp ủy đảng.

Công thức tính:

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng (%) = (Số nữ tham gia các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ xác định/Tổng số người trong các cấp ủy đảng cùng nhiệm kỳ) x 100

2. Phân tổ chủ yếu

  • Cấp ủy;
  • Dân tộc;
  • Nhóm tuổi;
  • Trình độ học vấn.

3. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ban Tổ chức huyện ủy.