1) Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học
a) Mục đích, ý nghĩa
Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học là chỉ tiêu phản ánh khả năng giữ chân học sinh
của một hệ thống trường; gián tiếp phản ảnh tỷ lệ bỏ học; đo tác động của lưu ban và bỏ
học đến hiệu suất bên trong của giáo dục. Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học đánh giá
mức độ bền vững của sự biết chữ.
b) Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính
Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ
thông) năm học t là số phần trăm học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (cấp trung
học cơ sở, cấp trung học phổ thông) ở năm học t (mà những học sinh này đã học lớp đầu
cấp tương ứng năm học t-4) so với tổng số học sinh học lớp đầu cấp tương ứng đầu năm
học t-4 (t-3, t-2).
Trong thực tế, để thuận tiện cho việc tính toán với các số liệu có sẵn mà không gây
sai lệch lớn, chỉ tiêu này được tính bằng số phần trăm học sinh hoàn thành cấp tiểu học
(cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông) năm học t so với số học sinh lớp đầu từng
cấp năm học t-4 (t-3, t-2).
Công thức tính tỷ lệ học sinh phổ thông tốt nghiệp theo từng cấp học cụ thể như
sau:
Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học năm học t (%)

= (Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học t/Tổng số học sinh lớp 1 năm học t -4) × 100

Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở năm học t (%)
= (Số học sinh tốt nghiệp cấp trung học cơ sở năm học t/Tổng số học sinh lớp 6 năm học t -3) × 100

Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học phổ thông năm học t (%)
= (Số học sinh tốt nghiệp cấp trung học phổ thông năm học t/Tổng số học sinh lớp 10 năm học t -2) × 100
2) Tỷ lệ học sinh chuyển cấp
a) Mục đích, ý nghĩa
Tỷ lệ học sinh chuyển cấp là chỉ tiêu phản ánh mức độ tiếp cận các cấp học tiếp
theo cao hơn của học sinh; đo sự chuyển động theo chiều hướng tăng giữa các cấp học
trong bậc học phổ thông; cho thấy khả năng thu hút học sinh của các cấp học cao hơn,
làm căn cứ để phát triển trường, lớp.
b) Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính
Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở năm học t là số phần trăm
học sinh tuyển mới lớp 6 (lớp đầu của bậc trung học) năm học t so với số học sinh tốt
nghiệp bậc tiểu học năm học t-1:
Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở năm học t (%)
= (Số học sinh tuyển mới lớp 6 đầu năm học t/Tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học t-1) × 100

Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông năm học t là
số phần trăm học sinh tuyển mới lớp 10 (lớp đầu cấp trung học phổ thông) năm học t so
với số học sinh tốt nghiệp cấp trung học cơ sở năm học t-1:
Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông năm học t (%)
= (Số học sinh tuyển mới lớp 10 đầu năm học t/Số học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở năm học t-1) × 100
c. Phân tổ chủ yếu
Giới tính.
d. Nguồn số liệu
Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.