1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh quy mô theo đơn vị hành chính về tệ nạn ma tuý, đánh giá kết quả công tác phòng chống và quản lý nhà nước đối với loại tệ nạn này.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Xã/phường/thị trấn không có người nghiện ma tuý là những xã/phường/thị trấn không có người nghiện ma tuý sinh sống trên địa bàn.

3. Phân tổ chủ yếu

Xã/phường/thị trấn.

4. Nguồn số liệu

Báo cáo của Công an cấp huyện.