1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh thực trạng cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông và dịch vụ văn hóa đến người dân ở cơ sở, nhất là những vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Điểm bưu điện văn hóa xã là nơi để ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ về bưu chính viễn thông, kết hợp cung cấp các dịch vụ điện thoại, văn hóa phẩm (sách, báo), văn phòng phẩm (giấy bút, tem thư, thẻ sim…), tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phục vụ người dân trên địa bàn xã.

3. Phân tổ chủ yếu

Thành thị/nông thôn.

4. Nguồn số liệu

Báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin.