1. Mục đích, ý nghĩa
Chỉ tiêu phản ánh mức độ, quy mô cháy và phá rừng do các nguyên nhân chủ quan,
khách quan, là căn cứ đánh giá mức độ thiệt hại về mặt kinh tế, đồng thời phản ánh những
nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường sống, là nguyên nhân của các hiểm hoạ tự
nhiên; qua đó có biện pháp ngăn chặn nạn phá rừng và bảo vệ tài nguyên rừng.
2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
a. Khái niệm: Là số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá do các nguyên nhân
chủ quan và khách quan không còn khả năng khôi phục tự nhiên trong thời kỳ nhất định.
b. Nội dung, phương pháp tính:
– Số vụ và diện tích rừng bị cháy: Số vụ và diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng đã
bị cháy không còn khả năng khôi phục do các nguyên nhân tự nhiên hay con người. Chỉ
tiêu này không bao gồm diện tích lau lách, cỏ tranh, không có giá trị kinh tế bị cháy.
– Số vụ và diện tích rừng bị chặt phá: Số vụ và diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng
bị chặt phá để làm nương rẫy, lấy lâm sản, thổ sản hoặc chuyển đổi các mục đích khác mà
không được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép.
3. Phân tổ chủ yếu
Loại rừng.
4. Nguồn số liệu
Báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phối hợp với Phòng
Kinh tế và Hạt Kiểm lâm).