1. Mục đích, ý nghĩa
Các chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu của trường, lớp, phòng học mầm non, là cơ
sở đánh giá sự phát triển cơ sở vật chất và điều kiện học tập của ngành học mầm non.
2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3
tháng đến 6 tuổi.
a) Trường học giáo dục mầm non là đơn vị cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống
giáo dục quốc dân được thành lập theo qui hoạch, kế hoạch của Nhà nước và thực hiện
chương trình giáo dục dạy học mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định nhằm phát
triển sự nghiệp giáo dục. Trường học phải bảo đảm đủ các điều kiện như: có cán bộ quản
lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế…; có cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo qui
định của Bộ Tài chính. Trường học được tổ chức theo các loại hình công lập, dân lập và
tư thục.
Trường học giáo dục mầm non bao gồm nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm
non.
Nhà trẻ là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận
các cháu từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi để nuôi, dạy và chăm sóc theo phương pháp khoa học,
nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Nhà trẻ chia thành nhiều nhóm trẻ, trong nhà trẻ có thể
có cả các lớp mẫu giáo. Nhà trẻ có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.
Trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng
thu nhận để chăm sóc giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, bước chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
Trường mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo và có thể có cả nhóm trẻ. Trường có ban giám
hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.
Trường mầm non là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, hình thức tổ
chức liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức năng thu nhận để chăm
sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu
tiên của nhân cách; bước chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Trường mầm non có các lớp mẫu
giáo và các nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.
b) Lớp học giáo dục mầm non là một tổ chức của trường học giáo dục mầm non
hoặc tổ chức độc lập gồm các học sinh cùng được nuôi dạy theo một chương trình do một
hoặc nhiều giáo viên nuôi dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm.
80
Lớp giáo dục mầm non được phân thành 2 hệ: hệ nhà trẻ và hệ mẫu giáo
– Hệ nhà trẻ gồm các nhóm trẻ ở độ tuổi 3 tháng đến 3 tuổi và được phân theo
tháng tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trẻ em tối đa 1 nhóm quy định như
sau:
+ Nhóm trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng: 15 cháu;
+ Nhóm trẻ từ 7 tháng đến 12 tháng: 18 cháu;
+ Nhóm trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng: 20 cháu;
+ Nhóm trẻ từ 19 tháng đến 24 tháng: 22 cháu;
+ Nhóm trẻ từ 25 tháng đến 26 tháng: 25 cháu.
Lớp học hệ nhà trẻ bao gồm các nhóm trẻ của các nhà trẻ, của trường mầm non;
nhóm trẻ của trường mẫu giáo (nếu có) và nhóm trẻ độc lập (nhóm trẻ hoạt động không
phụ thuộc bất cứ một nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo nào, có thể nằm trong
các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi).
– Hệ mẫu giáo gồm các lớp mẫu giáo cho trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, được
phân theo nhóm tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số trẻ em tối đa của các
lớp mẫu giáo cụ thể như sau:
+ Lớp trẻ từ 3 – 4 tuổi: 25 cháu;
+ Lớp trẻ từ 4 -5 tuổi: 30 cháu;
+ Lớp trẻ từ 5 – 6 tuổi: 35 cháu.
Lớp học hệ mẫu giáo bao gồm các lớp của trường mẫu giáo, các lớp của mầm non
và lớp mẫu giáo độc lập (các lớp mẫu giáo hoạt động không phụ thuộc vào bất cứ một
trường mầm non, trường mẫu giáo nào, có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các
gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi).
c) Phòng học là một địa điểm cụ thể được cấu trúc thành phòng thường xuyên
dùng để nuôi dạy các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (không kể các phòng đi mượn
hoặc học nhờ).
Phòng học đạt tiêu chuẩn là phòng học phải bảo đảm yêu cầu của việc nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục trẻ: bảo đảm ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, có đủ ánh sáng,
đủ thiết bị, đồ dùng phục vụ nuôi dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phòng học của nhà trẻ bao gồm các phòng dùng để nuôi dạy trẻ em từ 3 tháng tuổi
đến 3 tuổi.
Phòng học của mẫu giáo bao gồm các phòng dùng để nuôi dạy trẻ từ 3 tuổi đến 6
81
tuổi.
3. Phân tổ chủ yếu
– Loại hình;
– Loại trường;
– Xã/phường/thị trấn.
4. Nguồn số liệu
Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.