1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh kết quả đạt được các tiêu chuẩn quốc gia về y tế của tuyến chăm sóc sức khoẻ ban đầu trên địa bàn tại thời điểm báo cáo.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức:

Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (%)
= (Xã đạt chuẩn quốc gia tại thời điểm báo cáo/Số xã tại cùng thời điểm) x 100

Mười chuẩn quốc gia về y tế theo Quyết dịnh số 370/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 7 tháng 2 năm 2002 bao gồm:

Chuẩn 1: Xã hội hoá việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và công tác truyền thông giáo dục

Chuẩn 2: Vệ sinh phòng bệnh

Chuẩn 3: Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng

Chuẩn 4: Y học cổ truyền

Chuẩn 5: Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

Chuẩn 6: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Chuẩn 7: Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị

Chuẩn 8: Nhân lực và chế độ chính sách Chuẩn 9: Kế hoạch và tài chính cho trạm y tế

Chuẩn 10: Thuốc thiết yếu và sử dụng thuốc an toàn hợp lý

3. Phân tổ chủ yếu

Thành thị/nông thôn.

4. Nguồn số liệu

Báo cáo của Phòng Y tế/ Trung tâm y tế.