1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh chất lượng về nhân lực của các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tại xã/phường/thị trấn.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức.

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ (%)
= (Số trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ tại thời điểm báo cáo/Tổng số trạm y tế xã/phường/thị trấn cùng thời điểm báo cáo) x 100

3. Phân tổ chủ yếu

Thành thị/nông thôn.

4. Nguồn số liệu

Báo cáo của Phòng Y tế/ Trung tâm y tế.