1. Mục đích, ý nghĩa
Chỉ tiêu phản ánh quy mô và cơ cấu trẻ em mầm non đến lớp, làm cơ sở lập kế
hoạch phát triển trường, lớp, phòng học, giáo viên mầm non.
2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
Học sinh mầm non là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi đang học tại các nhóm trẻ
và các lớp mẫu giáo.
Học sinh mầm non bao gồm học sinh nhà trẻ và học sinh mẫu giáo:
– Học sinh nhà trẻ bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 3 tuổi ở các nhóm trẻ của các
nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ ở trường mẫu giáo.
– Học sinh mẫu giáo bao gồm trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các lớp mẫu giáo của
trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở các nhà trẻ.
3. Phân tổ chủ yếu
– Loại hình;
– Loại trường;
– Giới tính;
– Dân tộc;
– Nhóm tuổi;
– Xã/phường/thị trấn.
4. Nguồn số liệu
Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.