1. Mục đích, ý nghĩa
Chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu giáo viên phổ thông, là cơ sở cho công tác lập kế
hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, các trường sư phạm đáp ứng nhu cầu phát triển của
giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước, từng vùng và từng tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
Giáo viên phổ thông là người có trình độ, kiến thức theo quy định, làm công tác
giảng dạy, giáo dục trong các trường phổ thông, theo từng bậc học phù hợp. Giáo viên
phổ thông chia theo cấp học có giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên
trung học phổ thông:
– Giáo viên tiểu học là giáo viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên;
dạy các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
– Giáo viên trung học cơ sở là giáo viên có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm
trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
đối với giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên trung học cơ sở dạy các môn học từ lớp 6 đến
lớp 9 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy
định.
– Giáo viên trung học phổ thông là giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm
hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với
giáo viên trung học phổ thông. Giáo viên trung học phổ thông dạy các môn học từ lớp 10
đến lớp 12 chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy
định.
3. Phân tổ chủ yếu
– Loại hình;
– Loại trường;
– Giới tính;
– Dân tộc;
– Đạt chuẩn;
– Xã/phường/thị trấn.
4. Nguồn số liệu
Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.