1. Mục đích, ý nghĩa
Chỉ tiêu phản ánh quy mô và cơ cấu giáo viên mầm non làm công tác nuôi dưỡng
và giảng dạy, là căn cứ để có kế hoạch phát triển trường, lớp phù hợp với sự phát triển về
số lượng học sinh mầm non.
2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
Giáo viên mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
theo lứa tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non.
Giáo viên mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn là người có bằng trung cấp sư phạm
trở lên.
Giáo viên mầm non bao gồm giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo.
– Giáo viên nhà trẻ là người đang trực tiếp nuôi, dạy trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ từ 3
tháng đến 3 tuổi ở trong các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non và nhóm trẻ độc
lập.
– Giáo viên mẫu giáo là người đang trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ em ở độ tuổi
mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các trường mẫu giáo, trường mầm non và lớp mẫu giáo
độc lập.
3. Phân tổ chủ yếu
– Loại hình;
– Loại trường;
– Giới tính;
– Dân tộc;
– Đạt chuẩn;
82
– Xã/phường/thị trấn.
4. Nguồn số liệu
Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.