1. Khái niệm, phương pháp tính

Tình trạng hôn nhân là tình trạng của một người liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình hoặc theo phong tục, tập tục của từng địa phương.

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

2. Phân tổ chủ yếu

  • Chưa vợ/chồng, hay chưa bao giờ kết hôn;
  • Có vợ/có chồng;
  • Goá (vợ hoặc chồng đã chết và hiện chưa tái kết hôn);
  • Ly hôn (tòa án đã xử cho ly hôn và hiện chưa tái kết hôn);
  • Ly thân (đã kết hôn nhưng không còn sống với nhau như vợ chồng).

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

  • Tổng điều tra dân số và nhà ở;
  • Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
  • Suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số – kế hoạch hóa gia đình hàng năm.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

Chủ trì: Cục Thống kê;

Phối hợp: Chi cục Thống kê; Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Công an cấp huyện.