1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ số giới tính cho biết có bao nhiêu nam tính trên 100 nữ của tập hợp dân số đã cho.

Công thức thường sử dụng để tính sự khác biệt giới tính là “Tỷ số giới tính” như sau:

Tỷ số giới tính = (Số nam/ Số nữ) x 100

2. Phân tổ chủ yếu: Độ tuổi/nhóm tuổi; thành thị/nông thôn; xã/phường/thị trấn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

  • Tổng điều tra dân số và nhà ở;
  • Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
  • Suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số – kế hoạch hóa gia đình.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

Chủ trì: Cục Thống kê;

Phối hợp: Chi cục Thống kê; Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Công an cấp huyện.