1.Khái niệm, phương pháp tính

a) Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là toàn bộ các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của huyện, quận, thị xã, thành phố thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; bao gồm: Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu chi ngân sách là chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng từng khoản chi trong tổng chi ngân sách.

Tỷ trọng mỗi khoản
chi ngân sách theo từng loại phân tổ (%)

=

Chi ngân sách
theo từng loại phân tổ


x 100

Tổng chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2.Phân tổ chủ yếu: Các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư, chi thường xuyên).

3.Kỳ công bố: Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm.

4.Nguồn số liệu

Báo cáo chi ngân sách quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Dữ liệu hành chính.

5.Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Phòng Tài chính – Kế hoạch;

– Phối hợp: Kho bạc Nhà nước cấp huyện.