Hệ thống tài khoản quốc gia sửa đổi (SNA) được trình bày trong tập này đã được thực hiện dưới trách nhiệm chung của năm tổ chức của chúng tôi. Thông qua cơ chế của Nhóm liên thư ký, nhân viên của các tổ chức của chúng tôi đã tổ chức và quản lý quá trình đánh giá từ giữa những năm 1980 trở đi. Hệ thống kết quả đang được công bố bởi năm tổ chức.

Hệ thống này là một tập hợp toàn diện, nhất quán và linh hoạt các tài khoản kinh tế vĩ mô nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà phân tích chính phủ và tư nhân, các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạch định chính sách. Nó được thiết kế để sử dụng ở các nước có nền kinh tế thị trường, bất kể giai đoạn phát triển kinh tế của họ, và cả ở các nước chuyển sang nền kinh tế thị trường. Hệ thống đã được hoan nghênh và nhất trí thông qua bởi Ủy ban thống kê của Liên hợp quốc.

Quá trình sửa đổi đã yêu cầu nhiều cuộc họp trong nhiều năm, trong đó các chuyên gia trong các tài khoản quốc gia từ các quốc gia trên thế giới đã tham gia. Hệ thống sửa đổi nợ nhiều lời khuyên và trí tuệ tập thể của họ. Việc sửa đổi là một bài tập lớn trong hợp tác được thực hiện ở cấp thế giới giữa các cơ quan thống kê quốc gia và quốc tế. Nó phục vụ như một mô hình cho công việc hợp tác trong tương lai về phát triển các hệ thống và tiêu chuẩn thống kê được cải thiện, bao gồm cả các tài khoản quốc gia. SNA được dự định sử dụng bởi cả các cơ quan thống kê quốc gia và quốc tế, và các quốc gia được khuyên nên bắt đầu biên dịch các tài khoản sử dụng Hệ thống sửa đổi càng sớm càng tốt.