Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp dịch vụ trong nước và quốc tế cho khách hàng trong kỳ báo cáo, bao gồm: doanh thu thu được từ việc cung cấp các dịch vụ sau: Dịch vụ bưu chính; dịch vụ chuyển phát; dịch vụ viễn thông; dịch vụ Internet và các dịch vụ khác.

Số thuê bao điện thoại là số máy điện thoại (số thiết bị đầu cuối) có tại thời điểm quan sát được đấu nối tại địa chỉ hoặc đăng ký theo địa chỉ của người sử dụng, đã hoà vào mạng viễn thông, mỗi thuê bao có một số gọi riêng, bao gồm số thuê bao điện thoại cố định và số thuê bao điện thoại di động (trả trước và trả sau). Số thuê bao điện thoại chỉ tính các thuê bao được mở liên lạc hai chiều và các thuê bao có ít nhất một chiều liên lạc không bị khoá.

Số thuê bao internet là số đăng ký được quyền truy nhập vào mạng internet, mỗi thuê bao internet có một tài khoản để truy nhập vào mạng do nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) cấp. Số thuê bao internet bao gồm: Thuê bao internet gián tiếp (dial up); Thuê bao Internet băng rộng (xDSL) và thuê bao internet trực tiếp.