Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024

Tính đến ngày 15/01/2024, cả nước gieo cấy được 1.821,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 96,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 63,4 nghìn ha, bằng 66,6% do lịch thời vụ năm 2024 muộn hơn so với năm 2023; các địa phương phía Nam đạt 1.757,9 nghìn ha, bằng 98,5%

Ngày đăng: 29/01/2024 Kỳ tham chiếu: 1/2024Lần công bố sắp tới: 29/02/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Ngày đăng: 29/12/2023 Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.385,8 nghìn ha lúa mùa, chiếm 89,7% diện tích gieo cấy và bằng 103,5% cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/11/2023 Kỳ tham chiếu: 11/2023Lần công bố sắp tới: 29/12/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Vụ lúa mùa năm 2023 cả nước gieo cấy được 1.544,5 nghìn ha, bằng 99,5% vụ mùa năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 1.005,8 nghìn ha, bằng 98,3%; các địa phương phía Nam đạt 538,7 nghìn ha, bằng 101,8%.

Ngày đăng: 29/10/2023 Kỳ tham chiếu: 10/2023Lần công bố sắp tới: 29/11/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III và 9 tháng năm 2023 duy trì tăng trưởng ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2023 tăng trưởng tích cực hơn quý trước, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước đạt 4,57% so với quý III/2022.

Ngày đăng: 29/09/2023 Kỳ tham chiếu: 9/2023Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Tính đến ngày 15/8/2023, cả nước gieo cấy được 1.387,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/08/2023 Kỳ tham chiếu: 8/2023Lần công bố sắp tới: 29/09/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.194,4 nghìn ha lúa mùa, bằng 105,8% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 836,1 nghìn ha, bằng 108%; các địa phương phía Nam gieo cấy 358,3 nghìn ha, bằng 101%.

Ngày đăng: 29/07/2023 Kỳ tham chiếu: 7/2023Lần công bố sắp tới: 29/08/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

GDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.

Ngày đăng: 29/06/2023 Kỳ tham chiếu: 6/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

Vụ lúa đông xuân năm 2023 cả nước gieo cấy được 2.952,1 nghìn ha, bằng 98,7% vụ đông xuân năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.067,3 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.884,8 nghìn ha, bằng 98,5%

Ngày đăng: 29/05/2023 Kỳ tham chiếu: 5/2023Lần công bố sắp tới: 29/06/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 15/4/2023, cả nước gieo cấy được 2.949,5 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.066,2 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.883,3 nghìn ha, bằng 98,4%.

Ngày đăng: 29/04/2023 Kỳ tham chiếu: 4/2023Lần công bố sắp tới: 29/05/2023

1 2 3 23