VIDEO


Đổi mới trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 – Thời sự 19h kênh VTV1 ngày 01.4.2024


Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 – Thời sự 12h kênh VTV1 ngày 01.4.2024


Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024