Ngày 12/6/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 660/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Cục Thống kê thành phố Cần Thơ đối với ông Lê Đăng Thanh Phong, Phó Cục trưởng kể từ ngày 01/7/2024 đến khi có quyết định về nhân sự giữ chức vụ Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

Ngày 27/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 615/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Cục Thống kê thành phố Hà Nội đối với ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng kể từ ngày 01/6/2024 đến khi có quyết định về nhân sự giữ chức vụ Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Ngày 27/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 614/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản kể từ ngày 01/6/2024.

Ngày 07/05/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 399/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Hiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Ngày 03/05/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 394/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Bửu Quang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

Ngày 03/04/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 328/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận đối với ông Nguyễn Văn Hương.

Ngày 26/03/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 263/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Nam Định đối với ông Nguyễn Văn Ty

Ngày 14/03/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 216/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Sơn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 11/03/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 206/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Huệ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày 23/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 169/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đậu Ngọc Hùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Ngày 22/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 164/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày 19/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 151/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Đỗ Khắc Tuấn, Trưởng phòng , Phòng Tổ chức- Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Ngày 06/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 135/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm bà Vũ Thị Hân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục.

Ngày 06/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 134/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 06/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 133/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

Ngày 06/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 132/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 05/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 110/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Cao Thanh Sơn, Trưởng phòng, Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 26/01/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 90/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thọ, Trưởng phòng, Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 16/01/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 29/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đoàn Hữu Duyệt giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Cao Bằng.

Ngày 12/01/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 22/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê đối với ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng kể từ ngày 05/01/2024 đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày 05/01/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định:

– Số 26/QĐ-BKHĐT về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Tổng cục thống kê giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Bài liên quan: