Để đảm bảo quy trình xây dựng “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án để xin ý kiến góp ý của các cơ quan Đảng, Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hồ sơ Dự thảo gồm:

1. Tờ trình về phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”

2. Dự thảo Quyết định Phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”

3. Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia