Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Thống kê với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê đã dự thảo “Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số”. Tổng cục Thống kê kính gửi quý Cơ quan dự thảo Thông tư (gồm dự thảo Thông tư, dự thảo Danh mục và dự thảo Nội dung chỉ tiêu), đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của quý Cơ quan xin gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê) trước ngày 30/9/2021.
(Thông tin chi tiết liên hệ anh Nguyễn Ngọc Bình, điện thoại: 02473046666 (8007); Di động: 0983231214, email: nnbinh@gso.gov.vn).
Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

Vui lòng tải file:

  1. Công văn số 1349/TCTK-PPCĐ về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số(.pdf)
  2. Dự thảo Thông tư Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số (.docx)
  3. Dự thảo danh mục chỉ tiêu kinh tế số (.docx)
  4. Dự thảo nội dung chỉ tiêu thống kê thuôch bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số (.docx)