Ngày 22/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Thống kê với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê đã dự thảo “Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics”. Tổng cục Thống kê kính gửi quý Cơ quan dự thảo Thông tư (gồm dự thảo Thông tư, dự thảo Danh mục và dự thảo Nội dung chỉ tiêu), kính đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý của quý Cơ quan xin gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê) trước ngày 13/9/2021.

(Thông tin chi tiết liên hệ chị Trần Thị Thùy Linh, điện thoại: 02473046666 (máy lẻ: 8022); Di động: 0989917113, email: ttlinh@gso.gov.vn).
Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

Vui lòng tải file Dự thảo Thông tư dưới đây:

1. Công văn xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics (.pdf)

2. Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics (.doc)

3. Phụ lục I: Dự thảo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê Logistics (.docx)

4. Phụ lục II. Nội dung chỉ tiêu thống kê Logistics (.docx)

5. Phụ lục: Rà soát phần ngành kinh tế, sản phẩm liên quan đến lĩnh vực Logistics (.docx)