Căn cứ Luật Khiếu nại và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại, Tổng cục Thống kê thông báo công khai Quyết định số 822/QĐ-TCTK ngày 07/7/2021 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồ Điệp (lần hai).

Vui lòng tải file: Quyết định số 822/QĐ-TCTK về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồ Điệp (lần hai)