Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng đề cương báo cáo và tiêu chí đánh giá các nhóm nguồn lực gửi Bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo hằng năm và 5 năm” tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Đề cương báo cáo và maket biểu số liệu hằng năm và 5 năm.

1. Nguồn nhân lực

2. Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên

3. Nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế – xã hội

4. Nguồn lực tài chính, tiền tệ

5. Nguồn lực áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương