ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2001

THƯ

của đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

gửi toàn thể cán bộ, công chức ngành Thống kê

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập ngành Thống kê, tôi gửi đến các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trải qua chặng đường lịch sử 45 năm, ngành Thống kê đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Qua từng thời kỳ, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác thống kê đã có những bước phát triển rõ rệt, nhất là trong những năm đổi mới. Ngành Thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo, đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước, từng bước đổi mới về phương pháp, tổ chức và cán bộ, tăng cường về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị. Tuy nhiên, ngành Thống kê cũng còn không ít những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Số liệu thống kê tuy nhiều nhưng chưa đồng bộ. Các phân tích thống kê còn nặng về tính mô tả, ít tính tổng kết, phân tích sâu sắc.

Tôi mong rằng cán bộ, công chức ngành Thống kê phải nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đoàn kết trong ngành, trong từng đơn vị và hợp tác chặt chẽ với các ngành để hoàn thành nhiệm vụ. Ngành Thống kê cần nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ, về phương pháp công tác và tổ chức cán bộ để nâng cao chất lượng công tác thống kê, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với tinh thần đổi mới, tôi tin tưởng rằng cán bộ, công chức ngành Thống kê sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, phản ánh đúng, đủ, kịp thời tình hình kinh tế – xã hội, phục vụ đắc lực việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, đoàn kết, hợp tác xây dựng ngành Thống kê vững mạnh.

Chào thân ái,

Lê Khả Phiêu

Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương

Đảng cộng sản Việt Nam