English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008
 
 
 
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Báo cáo Lao động việc làm Quý 4 năm 2019
  Báo cáo Lao động việc làm Quý 3 năm 2019
  Báo cáo Lao động việc làm Quý 2 năm 2019
  Báo cáo Lao động việc làm Quý I năm 2019
  Niên giám thống kê 2019