English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Điều tra Đánh giá Các Mục tiêu Trẻ em và Phụ nữ 2011
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Báo cáo Lao động việc làm Quý 4 năm 2019
  Báo cáo Lao động việc làm Quý 3 năm 2019
  Báo cáo Lao động việc làm Quý 2 năm 2019
  Báo cáo Lao động việc làm Quý I năm 2019
  Niên giám thống kê 2019