English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Vận tải và Bưu điện 
  Một số chỉ tiêu chủ yếu về năng lực vận tải năm
  Khối lượng hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải(*)
  Khối lượng hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tải (*)
  Số lượng hành khách vận chuyển phân theo cấp quản lý, phân theo thành phần kinh tế
  Khối lượng hành khách luân chuyển phân theo cấp quản lý, phân theo thành phần kinh tế
  Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương(*)
  Số lượt hành khách luân chuyển phân theo địa phương(*)
  Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
  Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
  Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải
  Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo ngành vận tải
  Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo khu vực vận tải
  Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo khu vực vận tải
  Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo thành phần kinh tế
  Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế
1 2
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện